Jutsu

Jutsu Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Point Cost 1 3 5 7 9 11 13 15 17

Go to:
Main Page

Jutsus By Level

Variable Level Jutsu
Watashi-Ni-no-Jutsu (player summons)

0-Level Jutsu

1st-Level Jutsu
Kawarimi-no-jutsu (Substitution)

Kyozo-no-jitus (Mirror Image)

2nd-Level Jutsu
Ki Nobori (Tree climb)

3rd-Level Jutsu
Hakai-Maku-no-Jutsu (exploding Arcane Mark)
Mizu aruku (water walk)

4th-Level Jutsu
Anata-Ni-no-jutsu (Teleport to target)

5th-Level Jutsu

6th-Level Jutsu

7th-Level Jutsu
Surebu-no-Jutsu (unwilling teleport)

8th-Level Jutsu

9th-Level Jutsu

Return to Main Page

Jutsu

Naruto: Pure Pathfinder! shadowztaff shadowztaff